Privacyverklaring

R.C.Verweij – Rietgors 18 – Leusden

is/zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Contactgegevens - Bedrijfsgegevens:

R.C.Verweij

Rietgors 18

Leusden

is de Functionaris Gegevensbescherming van R.C.Verweij. Hij/zij is te bereiken via

info@domainedesreves.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij maken gebruik van UwBoeking.com, deze verwerkt je persoonsgegevens voor ons doordat je

gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact

met ons op via avg@uwboeking.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

UwBoeking.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Om de reservering uit te kunnen voeren

- UwBoeking.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, denk

hierbij aan de bewaarplicht van de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

UwBoeking.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

UwBoeking.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens